کد مطلب : 48511 تاریخ مطلب : 1398/11/29

نحوه ثبت صندوق فروش (POS) در سامانه اداره امور مالياتي

در خصوص پيامک اداره امور مالياتي مبني بر ثبت صندوق فروش (POS) در سامانه اداره امور ماليات و دارائي فايل راهنماي زير را مطالعه نمائيد

در سامانه اداره امور ماليات و دارائي فايل راهنماي زير را مطالعه نمائيد (POS)در خصوص پيامک اداره امور مالياتي مبني بر ثبت صندوق فروش

POSراهنماي ثبت نام صندوق فروش