کد مطلب : 3637 تاریخ مطلب : 1394/08/23 منبع : ايسنا

راهکار وزير راه و شهرسازي براي کاهش قيمت مسکن

وزير راه و شهرسازي، توسعه مسکن در شهرهاي پيراموني و توسعه حمل‌ونقل ريلي به اين شهرها را در کاهش قيمت زمين و مسکن موثر دانست.

عباس آخوندي در حاشيه هفدهمين همايش بينالمللي حملونقل ريلي، سياست وزارتخانه متبوع خود را براي بخش مسکن تشريح و اظهار کرد: نرخ قيمت مسکن در برابر تورم، رقم بسياري پاييني است.
وي افزود: استراتژي من توسعه مسکن در شهرهاي کمجمعيت است که اميدواريم با توسعه حملونقل ريلي به اين شهرها بتوانيم دسترسي آنها به کلانشهرها را برقرار کنيم تا شاهد سوداگري مسکن نباشيم.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه بخش عمدهاي از قيمت مسکن ناشي از سوداگري قيمت زمين است، تصريح کرد: اگر تقاضا را به سمت شهرهاي پيراموني ببريم شايد بتوانيم به صورت ساختاري مشکل مسکن را حل کنيم در غير اين صورت هرچقدر در تهران تمرکز کنيم قيمت مسکن افزايش مييابد.
آخوندي همچنين به مصوبه شوراي اقتصاد در جهت نوسازي ناوگان ريلي اشاره و خاطرنشان کرد: کارهاي مقدماتي اين مصوبات انجام شده و کاري که هماکنون در حال انجام آن هستيم با مسووليت خودمان در شرکت راهآهن، کساني که موجبات اين سرمايهگذاري را فراهم ميکنند از جهت معافيت حق دسترسي به ريل اين مبلغ را پرداخت ميکنيم.
وي افزود: بدين ترتيب ما فرآيندهاي بوروکراسي وزارتخانه را طي ميکنيم تا افرادي که اين صرفهجويي را ايجاد ميکنند با کندي بوروکراسي توبيخ نشوند.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه يکي از راهحلهاي بنيادين براي حل مساله شهرها، شهرسازي ريلپايه است، تاکيد کرد: بايد بتوانيم حملونقل عمومي ريلي را مبنا قرار دهيم به همين دليل به عنوان نمونه از سمت غرب، جنوب و شرق تهران بيش از شش قطار در روز حرکت ميکند.
آخوندي در بخش ديگري از صحبتهاي خود توسعه اقتصادي کشور را وابسته به صنعت ريل دانست و اظهار کرد: شعاري که در دو دهه اخير به آن تاکيد شده مفهوم حرکت است اين را در ذهن داريم ولي در عمل با آن مشکل داريم.
وي ادامه داد: طي سالهاي گذشته فناوري وارداتي صنعت ريل را به جاي مفهوم حرکت، به مفاهيم کوچک پروژهاي تبديل کرديم و به بحث پيوستگي حرکت کمتر توجه شد.
وزير راه و شهرسازي يادآور شد: بيش از 80 سال است که صنعت ريل داريم و هزاران ميليارد تومان سرمايهگذاري کرديم، ولي سهم اين بخش از حملونقل کشور کمتر از 10 درصد است.
آخوندي با بيان اينکه صنعت ريل در آستانه يک تحول جديد است، گفت: مفهوم قطار سريعالسير و قدرت آن در برقراري ارتباط شهرها عجيب و غريب است. ترکيب قطار سريعالسير با حملونقل درونشهري بر نحوهي زندگي اثر ميگذارد.
وي اظهار کرد: در خصوص يکپارچگي حملونقل بين شهري و درون شهري تجديد نظر کلي صورت داديم. بهطور مثال در شيراز چهار طرح بزرگ راهآهن در حال اجراست که هيچ کدام با هم ارتباط ندارند. به شيراز که ميرسيم ايستگاه راهآهن با شيراز 12 کيلومتر فاصله دارد که مسافران بعد از پيادهشدن هزينه زيادي صرف کرايه و رفتن به محل مورد نظر ميکنند. اين بهرهوري را پايين ميآورد و هزينه را افزايش ميدهد.
وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه بايد نگاه بهرهوري داشته باشيم، گفت: در خطوط حملونقل تجديدنظر کلي صورت داديم تا ارتباطات را با هم برقرار کنيم.

منبع:ايسنا