کد مطلب : 3381 تاریخ مطلب : 1394/07/06

قوانين و مقررات مرتبط با وديعه

متن قانون مدني :فصل نهم - در وديعه
مبحث اول- در کليات
ماده607- وديعه عقدي است که به موجب آن يک نفر مال خود را به ديگري ميسپارد براي آنکه آنرا مجانا" نگاهدارد. وديعه گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي گويند.
ماده608- در وديعه قبول امين لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده609- کسي ميتواند مالي را به وديعه گذارد که مالک يا قائم مقام مالک باشد و يا از طرف مالک صراحتا" يا ضمنا" مجاز باشد.
ماده610- در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر کسي مالي را از کسي ديگر که براي معامله اهليت ندارد به عنوان وديعه قبول کند بايد آنرا به ولي او رد نمايد و اگر دريد او ناقص يا تلف شود ضامن است .
ماده611- وديعه عقدي است جايز.

مبحث دوم - در تعهدات امين
ماده612- امين مال وديعه را به طوري که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آنرا به طوري که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والا ضامن است .
ماده613- هر گاه مالک براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي تواند تغيير دهد مگر اينکه مالک صريحا" نهي از تغيير کرده باشد که در اين صورت ضامن است .
ماده614- امين ضامن تلف يا نقصان مالي که به او سپرده شده است نمي باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط .
ماده615- امين در مقام حفظ ، مسئول وقايعي نمي باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است .
ماده616- هر گاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع کند از تاريخ امتناع احکام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است که در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص هستند به فعل او نباشد.
ماده617- امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه کند يا به نحوي از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت گذار والا ضامن است .
ماده618- اگر مال وديعه در جعبه سر بسته يا پاکت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند والا ضامن است .
ماده619- امين بايد عين مالي را که دريافت کرده است رد نمايد.
ماده620- امين بايد مال وديعه را بهمان حال که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست .
ماده621- اگر مال وديعه قهرا" از امين گرفته شود و مشاراليه قسمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذ کرده باشد بايد آنچه را که در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولي امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقيما" به قاهر رجوع کند.
ماده622- اگر وارث امين مال وديعه را تلف کند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده623- منافع حاصله از وديعه مال مالک است .
ماده624- امين بايد مال وديعه را فقط به کسي که آنرا از او دريافت کرده است يا قائم مقام قانوني او يا به کسي که ماذون در اخذ مي باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آنرا رد کند و به کسي که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاکم رد نمايد.
ماده625- هرگاه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا به مالک حقيقي رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام موال مجهول المالک است.
ماده626- اگر کسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت گذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد کند مگر به وراث او .
ماده627- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاکم رد شود.
ماده628- اگر در احوال شخص امانت گذار تغييري حاصل گردد مثلا" اگر امانت گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي توان مسترد نمود مگر به کسي که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده629- اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده630- اگر کسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اينکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي گردد.
ماده631- هر گاه کسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مستاجر نسبت به عين مستاجره قيم يا ولي نسبت بمال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده632- کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي باشند که اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينکه بر طبق عرف بلد در حکم ايداع باشد.
مبحث سوم - در تعهدات امانت گذار
ماده633- امانت گذار بايد مخارجي را که امانت دار براي حفظ مال وديعه کرده است به او بدهد.
ماده634- هر گاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت گذار است .