کد مطلب : 3379 تاریخ مطلب : 1394/07/06

قانون‌ تملك آپارتمان ها

ماده 1 - مالكيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يک ساختمان شامل دو قسمت است . مالكيت قسمت هاي اختصاصي و مالكيت قسمت هاي مشترک.
ماده 2 - قسمت هاي مشترک مذكور در اين قانون عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يک يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد به طور كلي قسمت هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملک اختصاصي يک يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت ها مشترک محسوب مي شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.
ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمت هاي مشترک غير قابل تفكيک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترک قهري خواهد بود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يک از مالكان قسمت هاي اختصاصي از مخارج قسمت هاي مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زير بنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بيني كرده باشند. پرداخت هزينه هاي مشترک اعم از اينكه ملک مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است.
تبصره 1- مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون ، ميزان سهم هر يک از مالكان يا استفاده كنندگان را تعيين مي كند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان مي باشند هزينه هاي مشترک بر اساس نرخ معيني كه به تصويب مجمع عمومي ساختمان مي رسد، حسب زير بناي اختصاصي هر واحد، محاسبه مي شود.
تبصره 3- چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه اي باشد كه تنها از يک يا چند واحد مسكوني، امكان دسترسي به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن قسمت به عهده استفاده كننده يا استفاده كنندگان است. (اصلاحي و الحاقي بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
ماده 5 - انواع شركت هاي موضوع ماده 20 قانون تجارت كه به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل مي شود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوعند.
ماده 6 - چنانچه قراردادي بين مالكين يک ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت هاي مشترکبه اكثريت آرا مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمت هاي اختصاصي را مالک باشند.
تبصره - نشاني مالكين براي ارسال كليه دعوت نامه ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها در ساختمان است مگر اين كه مالک نشاني ديگري را در همان شهر براي اين امر تعيين كرده باشد.
ماده 7 - هر گاه يک آپارتمان يا يک محل كسب داراي مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها مكلف اند يکنفر نماينده از طرف خود براي اجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعيين و معرفي نمايند در صورتي كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند راي اكثريت بقيه مالكين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اين كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براي يكدفعه تجديد دعوت خواهد شد.
ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مالكين مكلف اند مدير يا مديراني از بين خود يا از خارج انتخاب نمايند طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آيين نامه اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 9 - هر يک از مالكين مي تواند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني عملياتي را كه براي استفاده بهتري از قسمت اختصاصي خود مفيد مي داند انجام دهد هيچ يک از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در يا سردر يا نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود كه در مريي و منظر باشد بدهند.
ماده 10 - هر كس آپارتماني را خريداري مي نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهيم مي گردد مگر آن كه مالكيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگيري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت هاي مشترک و به طور كلي مخارجي كه جنبه مشترک دارد و يا به علت طبع ساختمان يا تاسيسات آن اقتضا دارد يکجا انجام شود نيز بايد به تناسب حصه هر مالک به ترتيبي كه در آيين نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه كه مخارج براي آن است صرف نظر نمايد.
ماده 10 مكرر - در صورت امتناع مالک يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترک از طرف مدير يا هيئت مديران وسيله اظهارنامه يا ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه ميشود .
هر گاه مالک يا استفاده كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيئت مديران ميتوانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبيل شوفاژ – تهويه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غيره با و خودداري كنند و درصورتيكه مالک و يا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفيه حساب ننمايند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيئت مديران براي وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد . عمليات اجرائي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و درحال مدير يا هيئت مديران موظف ميباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمايند .
تبصره 1- در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترک ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مي توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادگاه ها موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموع ارائه مي شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند.
استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينه هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقي بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1376)
تبصره 2- رونوشت مدارک مثبت سمت مدير يا هيئت مديران و صورت ريز سهم مالک يا استفاده كننده از هزينه هاي مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک يا استفاده كننده بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد .
تبصره 3- نظر مدير يا هيئت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي ميدهد اين رأي قطعي است . در موارديكه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلايل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأي خواهد داد .
تبصره 4- در صورتيكه مالک يا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه هاي مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختي ها مكلف به پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جريمه ميباشد . (اصلاحي بموجب لايحه قانوني اصلاح قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها )
ماده 11 - دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين نامه هاي اجرايي آن را تهيه و بعد از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجراي اين قانون است.
ماده 12- دفاتر اسناد رسمي موظف مي باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه هاي مشترک را كه به تأييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالکيا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل اليه را به پرداخت بدهي هاي معوق مالک نسبت به هزينه هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي قيد نمايند.
ماده 13- در صورتي كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمت هاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازي مجموعه را دارند، مي توانند براساس حكم دادگاه، با تأمين مسكن استيجاري مناسب براي مالک يا مالكان كه از همكاري خودداري مي ورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هر يک از مالكان از بنا و هزينه هاي انجام شده، سهم مالک يا مالكان يادشده را به اضافه اجوريكه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازي با در خواست مدير يا هيأت مديره اقدام به انتخاب كارشناسان يادشده خواهد كرد.
تبصره 1- مدير يا مديران مجموعه به نمايندگي از طرف مالكان مي توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند.
تبصره 2- چنانچه مالک خودداري كننده از همكاري اقدام به تخليه واحد متعلق به خود به منظور تجديد بنا نكند، حسب در خواست مدير يا مديران مجموعه، رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضايي محل با احراز تأمين مسكن مناسب براي وي توسط ساير مالكان ، دستور تخليه آپارتمان ياد شده را صادر خواهد كرد.
ماده 14- مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يک واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند. سهم هر يکاز مالكان به تناسب سطح زير بناي اختصاصي آنها وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزي مدير يا مديران مسؤول جبران خسارات وارده مي باشند.
ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامي نيست. (الحاقي بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1376)

آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان ها
با اصلاحات بعدي

بخش اول: قسمت هاي مختلف ساختمان
فصل اول: قسمت هاي اختصاصي
ماده 1 ـ قسمت هايي از بنا، اختصاصي تلقي ميشود كه عرفاً براي استفاده انحصاري شريك ملك معين يا قائم مقام او تخصيص يافته باشد.
ماده 2 ـ علاوه بر ثبت اراضي زيربنا و محوطه باغ ها و پارك هاي متعلّقه براي مالكيت قسمتهاي اختصاصي نيز بايد بطورمجزا سند مالكيت صادر شود، مشخصات كامل قسمت اختصاصي از لحاظ حدود طبقه، شماره، مساحت قسمت هاي وابسته، ارزش وغيره بايد در سند قيد گردد.
فصل دوم: قسمتهاي مشترك
ماده 3 ـ قسمت هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركاء ميباشدقسمت هاي مشترك محسوب ميگردد و نميتوان حق انحصاري برآنها قايل شد.
تبصره ـ گذاردن ميز و صندلي و هر نوع اشياي ديگر وهمچنين نگاهداري حيوانات در قسمت هاي مشترك ممنوع است.
قسمتهاي مشترك در ملكيت مشاع تمام شركاي ملك است، هرچند كه در قسمت هاي اختصاصي واقع شده باشد و يا از آن قسمت هاعبور نمايد.
ماده 4 ـ قسمت هاي مشترك مذكور در ماده 2 قانون تملك آپارتمان ها عبارت است از:
الف ـ زمين زيربنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا بوسيله پايه رويآن قرار گرفته باشد.
ب ـ تأسيسات قسمت هاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ، منبعآب، مركز حرارت و تهويه، رختشوي خانه، تابلوهاي برِ، كنتورها،تلفن مركزي، انبار عمومي ساختمان، اتاق سرايدار در هر قسمت بناكه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه هاي فاضلاب،لوله ها از قبيل (لوله هاي فاضلاب، آب، برِق ، تلفن ، حرارت مركزي، تهويه مطبوع، گاز، نفت، هواكش ها، لوله هاي بخاري) گذرگاه هاي زباله و محل جمع آوري آن و غيره.
پ ـ اسكلت ساختمان.
تبصره ـ جدارهاي فاصلبين قسمتهاي اختصاصي،مشترك بينآن قسمت ها است. مشروط بر اينكه جزء اسكلت ساختمان نباشد.
ت ـ درها و پنجره ها ـ راهروها ـ پله ها ـ پاگردها ـ كه خارج ازقسمتهاي اختصاصي قرار گرفته اند.
ث ـ تأسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسايل تأمينكننده روشنايي، تلفن و وسايل اخبار و همچنين تأسيسات مربوط به آنهابه استثناي تلفن هاي اختصاصي، شيرهاي آتشنشاني، آسانسور ومحل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پله هاي ايمني.
ج ـ بام و كليه تأسيساتي كه براي استفاده عموم شركاء و يا حفظ بنا در آن احداث گرديده است.
ح ـ نماي خارجي ساختمان.
خ ـ محوطه ساختمان، باغ ها و پارك ها كه جنبه استفاده عمومي دارد و در سند اختصاصي نيز ثبت نشده باشد.
بخش دوم: اداره امور ساختمان
فصل اول: مجمع عمومي
طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدير
ماده 5 ـ در صورتي كه تعداد مالكين از سه نفر تجاوز كند،مجمع عمومي مالكين تشكيل ميشود.
ماده 6 ـ زمان تشكيل مجمع عمومي مالكين اعم از عادي يافوِق العاده، در مواردي كه توافقنامه اي بين مالكين تنظيم نشده است به موجب اكثريت مطلق آراي مالكيني خواهد بود كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي را مالك باشند و در صورت عدم حصول اكثريت مزبور، زمان تشكيل مجمع عمومي با تصميم حداقل سه نفر از مالكين تعيين خواهد شد.
ماده 7 ـ در اولين جلسه مجمع عمومي، ابتدا رئيس مجمع عمومي تعيين خواهد شد و سپس در همان جلسه مدير يا مديراني از بين مالكين و يا اشخاصي خارج از انتخاب ميشود. مجمع عمومي مالكين بايد لااقل هر سال يكبار تشكيل شود.
ماده 8 ـ براي رسميت مجمع، حضور مالكين بيش از نصف مساحت تمام قسمت هاي اختصاصي با نماينده آنان ضروري است.
تبصره ـ در صورت عدم حصول اكثريت مندرج در اين ماده جلسه براي پانزده روز بعد تجديد خواهد شد، هرگاه در اين جلسه هم اكثريت لازم حاصل نگرديد جلسه براي پانزده روز بعد تجديد وتصميمات جلسه اخير با تصويب اكثريت عده حاضر معتبر است.
ماده 9 ـ كسي كه به عنوان نماينده يكي از شركاء تعيين شده باشد قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي وكالتنامه معتبر خود را به مدير يا مديران ارائه نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه مالك قسمت اختصاصي، شخصيت حقوقي باشد نماينده آن طبق قوانين مربوط به شخصيت هاي حقوقي معرفي خواهد شد.
ماده 10 ـ هرگاه چند نفر، مالك يك قسمت اختصاصي باشندبايد طبق ماده 7 قانون تملك آپارتمانها از طرف خود يك نفر رابراي شركت در مجمع عمومي انتخاب و معرفي نمايند.
ماده 11 ـ مجمع عمومي شركاء داراي وظايف و اختيارات زيرميباشد:
الف ـ تعيين رئيس مجمع عمومي.
ب ـ انتخاب مدير يا مديران و رسيدگي اعمال آنها.
پ ـ اتخاذ تصميم نسبت به اداره امور ساختمان.
ت ـ تصويب گزارش مربوط به درآمد و هزينه هاي سالانه.
ث ـ اتخاذ تصميم در ايجاد اندوخته براي امور مربوط به حفظ ونگاه داري و تعمير بنا.
ج ـ تفويض اختيار به مدير يا مديران به منظور انعقاد قراردادهاي لازم براي اداره ساختمان.
ماده 12 ـ كليه تصميمات مجمع عمومي شركاء بايد درصورتجلسه نوشته و به وسيله مدير يا مديران نگهداري شود.
تبصره ـ تصميمات متخذه مجمع بايد ظرف ده روز به وسيله مدير يا مديران به شركاء غايب اطلاع داده شود.
ماده 13 ـ تصميمات مجمع عمومي بر طبق ماده 6 قانون براي كليه شركاء الزام آور است.
فصل دوم: اختيارت و وظايف مدير يا مديران
ماده 14 ـ مدير يا مديران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجراي تصميمات مجمع عمومي ميباشند.
ماده 15 ـ اصلاحي مصوب 28/10/1353 ـ تعداد مديران بايدفرد باشد و مدت مأموريت مدير يا مديران دو سال است ولي مجمع عمومي ميتواند اين مدت را اضافه كند و انتخاب مجددمدير يا مديران بلامانع خواهد بود.
ماده 16 ـ در صورت استعفا، فوت، عزل يا حجر مدير يامديران قبل از انقضاي مدت، مجمع عمومي فوِالعاده، به منظورانتخاب جانشين تشكيل خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه سه نفر يا بيشتر از اعضاي هيأت مديره به جهات فوق از هيأت مديره خارج شوند، مجمع عمومي فوِالعاده بايد به منظور تجديد انتخاب هيأت مديره تشكيل گردد.
ماده 17 ـ تصميمات مديران با اكثريت آرا معتبر است.
ماده 18 ـ مجمع عمومي يك نفر از مديران را به عنوان خزانه دارتعيين مينمايد. خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت كه به پيوست قبوض و اسناد مربوطه براي تصويب ترازنامه به مجمع عمومي تسليم و ارائه خواهد داد.
ماده 19 ـ مدير يا مديران، امين شركاء بوده و نميتوانند فرد ديگر را بجاي خود انتخاب نمايند.
ماده 20 ـ مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحددر مقابل آتشسوزي بيمه نمايند.
سهم هر شريك از حق بيمه با توجه به ماده 4 قانون بوسيله مدير، تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه گر پرداخت خواهد شد.
ماده 21 ـ مدير يا مديران مكلفند ميزان هزينه مستمر و مخارج متعلق به هر شريك و نحوه پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت هزينه بوسيله نامه سفارشي به نشاني قسمت اختصاصي يا نشاني تعيين شده از طرف شريك به او اعلام نمايند.
ماده 22 ـ در كليه ساختمانهاي مشمول قانون تملك آپارتمان هاكه بيش از ده (10) آپارتمان داشته باشد، مدير يا مديران مكلفندبراي حفظ و نگاهداري و همچنين تنظيف قسمتهاي مشترك وانجام ساير امور مورد نياز بنا، درباني استخدام نمايند.

فصل سوم: هزينههاي مشترك
ماده 23 ـ شركاي ساختمان موظفند در پرداخت هزينه هاي مستمر و هزينه هايي كه براي حفظ و نگاهداري قسمتهاي مشترك بنا مصرف ميشود، طبق مقررات زير مشاركت نمايند:
در صورتي كه مالكين ترتيب ديگري براي پرداخت هزينه هايمشترك پيشبيني نكرده باشند، سهم هريك از مالكين يااستفاده كنندگان از هزينه هاي مشترك آن قسمت كه ارتباط با مساحتزيربناي قسمت اختصاصي دارد از قبيل آب، گازوئيل، آسفالت پشت بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده 4 قانون تملك آپارتمان ها و ساير مخارج كه ارتباطي به ميزان مساحت زيربنا ندارد از قبيل هزينه هاي مربوط به سرايدار ، نگهبان، متصدي آسانسور، هزينه نگاهداري تأسيسات، باغبان، تزيينات قسمتهاي مشترك و غيره بطور مساوي بين مالكين يا استفاده کنندگان تقسيم ميگردد. تعيين سهم هر يك از مالكين يا استفاده كنندگان با مدير يا مديران ميباشد.
تبصره ـ چنانچه به موجب اجاره نامه يا قرارداد خصوصي پرداخت هزينه هاي مشترك به عهده مالك باشد و مالك از پرداختآن استنكاف نمايد، مستأجر ميتواند از محل مالالاجاره هزينه هاي مزبور را پرداخت كند و در صورتي كه پرداخت هزينه هاي جاري مشترك به عهده استفاده كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند،مدير يا مديران ميتوانند علاوه بر مراجعه به استفاده كننده، به مالك اصلي نيز مراجعه نمايند.
ماده 24 ـ هريك از شركاء كه در مورد سهميه يا ميزان هزينه مربوط به سهم خود معترض باشد ميتواند به مدير مراجعه وتقاضاي رسيدگي نسبت به موضوع را بنمايد در صورت عدم رسيدگي يا رد اعتراض شريك ميتواند به مراجع صلاحيت دارقضائي مراجعه كند.
ماده 25 ـ هزينه هاي مشترك عبارتست از:
الف ـ هزينه هاي لازم براي استفاده، حفظ و نگاهداري عادي ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه.
ب ـ هزينه هاي اداري و حقالزحمه مدير يا مديران.

فصل چهارم: حفظ و نگاهداري تعمير بنا
ماده 26 ـ در صورتي كه بين شركاء توافق شده باشد كه هزينه هاي نگاهداري يك قسمت از بنا يا هزينه نگاهداري وعمليات يك جزء از تأسيسات فقط به عهده بعضي از شركاء باشد،فقط همين شركاء ملزم به انجام آن بوده و در تصميمات مربوط بهاين هزينه ها تعيين تكليف خواهند نمود.
ماده 27 ـ مدير يا مديران به ترتيبي كه مجمع عمومي تصويب ميكند به منظور تأمين هزينه هاي ضروري و فوري، وجوهي به عنوان تنخواه گردان از شركاء دريافت دارند.

منبع:پايگاه اطلاع رساني املاک کشور