عضومحترم اتحادیه شما می توانید از طریق گذرگاه زیر با کلیه کارت های عضو شتاب حق عضویت خود را پرداخت نمایید.