اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

محمدرضا قاسمی
رئیس هیأت مدیره

نایب رئیس اول

عباس اسدی
نایب رئیس اول

نایب رئیس دوم

علیرضا محمدی
نایب رئیس دوم

خزانه دار

فرشید نجف اوشانی
خزانه دار

دبیر

محمد حسین جبلی
دبیر

بازرس

سید رضا میرآقاسی رودکی
بازرس
نیمتا روزنامه های صبح کشور